Langedyk Vintage Watches respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens via onze website. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geimplementeerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, als doel de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk te beschermen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en zullen elke herziening kennisgeven via onze website of per email.

Article 1 – Toegang website
De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onhoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw commerciele, politieke of reclamedoeleinden en voor eventuele commerciele aanbiedingen.
Artikel 2 – Website content
Alle elementen die op deze website gebruikt worden zoals merken, afbeeldingen, teksten, reacties, video’s en alle andere technische applicaties, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, volledig of deels, inclusief technische applicaties, zijn zonder schriftelijke goedkeuring van de controller of eigenaar, absoluut verboden.
Artikel 3 – Management van de website
Voor het optimaal laten functioneren van de website mag Langedyk Vintage Watches op elk moment:
3.1Toegang tot de website onderbreken, afbreken, verminderen of weigeren voor een bepaald persoon of bepaalde groep van bezoekers.
3.2Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website verhinderd, conflicteert met het nationale of internationale recht of in tegenstrijd is met internet etiquette.
3.3De website (tijdelijk) offline halen om updates en verbeteringen uit te voeren.
Artikel 4 – Verantwoordelijkheden
4.14.1 Langedyk Vintage Watches is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige tekortkomingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van de website, die (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website of zijn functies veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u gebruik maakt van onze website. U dient alle nodige stappen te nemen om uw eigen apparatuur en data te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen.
4.2Langedyk Vintage Watches is niet aansprakelijk voor mogelijke juridische processen die tegen u worden aangespannen voor het gebruik van de website of services via het internet, die de voorwaarden van dit privacy beleid overtreden.
Artikel 5 – Verzamelen van persoonsgegevens en data
5.1Uw persoonsgegevens worden door Langedyk Vintage Horloges verzameld voor verschillende doeleinden.
5.2Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie met betrekking tot een identificeerbaar of geïdentificeerd persoon.
5.3Een identificeerbaar persoon is iemand die, direct of indirect, geïdentificeerd kan worden. In het bijzonder door het achterhalen van een naam, een identificatienummer of locatiegegevens.
5.4De persoonsgegevens die worden verzameld, worden enkel gebruikt door Langedyk Vintage Watches om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en om, indien geaccepteerd, te helpen bij het plaatsen van orders.
Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot informatie
6.1Volgens artikel 13, paragraaf 2, sub b GDPR, heeft elk identificeerbaar persoon het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Elk identificeerbaar persoon heeft daarbij het recht tot een rectificatie en/of het verwijderen en het beperken van deze persoonsgegevens. Evenals het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken en het recht op dataportabiliteit.
6.2U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@langedykvintagewatches.com.
6.3Bij elke aanvraag dient een kopie, met handtekening, van een geldig identificatiemiddel toegevoegd te worden. Binnen een maand na het versturen van uw verzoek, ontvangt u een reactie van ons.
6.4Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen, mag en kan deze periode verlengd worden tot twee maanden.
Artikel 7 – Wettelijke verplichtingen
7.1In het geval van het overtreden van enig recht of reglement waarvan een bezoeker wordt verdacht, zal Langedyk Vintage Watches de betreffende persoonsgegevens verstrekken aan de autoriteiten, als deze worden opgevraagd. Dit gebeurt enkel bij een expliciet en beargumenteerd verzoek door de autoriteiten. Hierna vallen de persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van dit privacy beleid.
7.2Als er informatie vereist is om toegang te verkrijgen tot bepaalde kenmerken en/of segmenten van de website, zal Langedyk Vintage Watches beoordelen welke maatregelen verplicht en noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot deze informatie.
Artikel 8 – Verzamelde persoonsgegevens en commerciële doeleinden
8.1U kunt commerciële reclame/promotie ontvangen van Langedyk Vintage Watches. Als u deze niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u een email sturen naar info@langedykvintagewatches.com.
8.2Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden.
8.3Als u andere persoonsgegevens tegenkomt bij het bezoeken van onze website, bent u verplicht om hier geen verdere actie op te ondernemen door de gegevens te verzamelen of zo te handelen dat het een inbreuk vormt op de privacy van anderen. Langedyk Vintage Watches is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk in deze omstandigheden.
Artikel 9 – Het bewaren van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor een duur die juridisch bepaald is.
Artikel 10 – Afbeeldingen en aangeboden producten
U kunt geen rechten verlenen aan de afbeeldingen die worden getoond bij aangeboden producten op onze website www.langedykvintagewatches.com.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbepaling
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de jurisdictie in de betreffende regio.
Artikel 12 – Contact
Voor vragen, productinformatie, bestelde producten of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@langedykvintagewatches.com.